Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO
p/a Sixmastraat 4
Postbus 2330
8901 JH Leeuwarden
mesdagfonds@gmail.com

Laatste nieuws

Gesprek Mesdagfonds en RIVM op 3 maart 2020

03-03-2020 - Vanmiddag heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het RIVM en Mesdag Zuivelfonds. Aanleiding was de recente ontwikkelingen rondom het stikstofonderzoek van Mesdagfonds. Het was een goed gesprek, waarin een aantal zaken aan de orde is gesteld. 
 
Mesdagfonds heeft in de eerste plaats aangegeven ervan overtuigd te zijn dat medewerkers van het RIVM naar eer en geweten handelen en integer te werk gaan.

Partijen zijn het erover eens dat de handleiding bij het OPS-rekenmodel beter had gekund, waardoor het voor deskundige externe onderzoekers duidelijk zou zijn geweest, dat het model maar één stof per rekensessie aankan. Echter, alle invoer validatiechecks ontbreken in de software.    

Mesdagfonds heeft het RIVM nogmaals uitgenodigd deel te nemen aan het depositie-onderzoek, dat in januari in gang is gezet door de Universiteit van Amsterdam. Het RIVM wil daaraan op onderdelen meewerken, mits zij hiervoor budget krijgt van LNV.

In september bracht de Commissie Remkes naar buiten dat het aandeel van de landbouw in de stikstofproblematiek 46% zou zijn. Op 20 februari kwam Mesdagfonds met het cijfer 25% naar buiten, wat onjuist bleek. RIVM was kort daarvoor met het cijfer 45% naar buiten gekomen, maar ook dit cijfer is onjuist. Het RIVM gaat het percentage verlagen naar 41%. Welke natuurgebieden volgens de wetgeving (juridische actualiteit) moeten worden meegeteld in de rekensom, is op dit moment niet helder.

Inmiddels zijn onderzoekers in opdracht van Mesdag Zuivelfonds opnieuw gestart met het doorrekenen van de stikstofdeposities op natuurgebieden en het aandeel van de landbouw daarin. Het RIVM heeft aangeven meer data aan te willen leveren, als dat gewenst wordt.
 
Met vriendelijke groet,
Jan Cees Vogelaar,
Voorzitter Mesdag Zuivelfonds

Nieuws

DMK biedt leveranciers vaste melkprijs aan De Duitse zuivelcoöperatie DMK biedt leveranciers vanaf november de mogelijkheid om 30% van de aanvoer tegen een vaste melkprijs te laten uitkeren. Hiermee probeert DMK liquiditeitsrisico's bij de leveranciers te verkleinen. Nieuw is deze stap in Duitsland niet, maar tot nu toe boden grote spelers deze mogelijkheid nog niet. 
Amerikaan eet steeds meer zuivelproducten In de Verenigde Staten loopt de zuivelconsumptie per hoofd van de bevolking nog altijd op. Dat blijkt uit onderzoek gebaseerd is op de jaarlijkse cijfers van het Amerikaanse minsterie van Landbouw (USDA). Een stijgende zuivelconsumptie staat niet garant voor een groei van de consumptie van vloeibare melk.
Ierse melkaanvoer plust alweer, waar ligt de grens? Over de maand juli is de melkproductie in het Verenigd Koninkrijk teruggeschroefd in vergelijking met vorig jaar. De Ierse melkveehouders blijven daarentegen hun melkproductie alsmaar verhogen, in hoeverre kan de productie deze groeit voortzetten?
Hollandse agrosector wereldwijd voorbeeld De wereldwijd toonaangevende Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stelt de Nederlandse risicobenadering van ziekten en plagen in de veehouderij en de akkerbouw internationaal als voorbeeld. 
Droge stof percentage maïs loopt hard op Afgelopen week is het percentage droge stof hard opgelopen op de maïspercelen van de Boerenbusiness Ruwvoertour. De verklaring hiervoor zijn de hoge temperaturen van de afgelopen week die de afrijping hebben versneld.